Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w Polityce prywatności
  • Graj za darmo w szybkich turniejach!
  • Wygrywaj realne pieniądze!
  • Zostań mistrzem typowania!
Jak to działa ?
Regulamin serwisu Bet.pl

Poniższy dokument określa relacje prawne pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz określa zasady uczestnictwa w konkursach związanych z typowaniem organizowanych przez Administratora.

I. Definicje

Administrator - spółka WeBoost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Jacka Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000574940, kapitał zakładowy 5000 zł, NIP: 5833185345,

Serwis - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu www.bet.pl,

Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu i/lub która dokonała rejestracji w ramach Serwisu,

Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

Polityka Prywatności - zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników przez Administratora,

Konto - konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik
może korzystać z usług oferowanych przez Serwis i korzystać z jego pełnej funkcjonalności,

Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie informacji kierowanych do niego przez Administratora, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakimi te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

II. Postanowienia Ogólne

1. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności w całości i bez zastrzeżeń.

2. Użytkownicy niezdolni do zawarcia wiążącej prawnie umowy z Administratorem lub tacy, którym zakazuje się korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis ze względu na obowiązujące w danym państwie lub regionie obostrzenia, włączywszy w to kraj/region aktualnego pobytu Użytkownika i miejsce korzystania z usług, nie powinni korzystać z Serwisu. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że ukończył osiemnaście (18) lat (lub osiągnął inny wiek, który – w świetle prawa ojczystego Użytkownika uprawnia go do zawierania wiążących umów), posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeżeli Użytkownik działa w imieniu i na rzecz osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc. - oświadcza niniejszym wobec Administratora, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu i na rzecz takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie trzydzieści (30) dni po opublikowaniu zmian w Serwisie. Publikując zmiany Administrator ma obowiązek wskazać, które zapisy zostały zmienione, dodane lub usunięte. Informacje o zmianach w Regulaminie Administrator wysyła także na adresy e-mail Użytkowników.

4. Użytkownicy, z wykorzystaniem Internetu lub w sposób odmienny, mogą podpisać z Administratorem oddzielne porozumienie dotyczące niektórych praw i obowiązków pomiędzy nimi a Administratorem (Przepisy Dodatkowe). W przypadku jakiegokolwiek nieporozumienia lub rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Przepisami Dodatkowymi, Przepisy Dodatkowe zyskają pierwszeństwo nad Regulaminem, chyba że z treści Przepisów Dodatkowych wynika coś odmiennego.

5. W celach umownych, Użytkownik wyraża zgodę na komunikację z Administratorem i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

6. W ramach Serwisu Administrator świadczy usługi tzw. hostingu - w tym zakresie Administrator świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania przez Użytkowników ich danych - oraz organizuje dla Użytkowników konkursy, w których możliwe są do wygrania nagrody pieniężne, ewentualnie rzeczowe.

7. Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.

8. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Administratora. Wszystkie znaki towarowe i nazwy towarowe stanowią własność Administratora. Bez wyraźnej zgody Administratora Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

9. Co do umowy zawieranej w związku z użytkowanie Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik jest ponadto zobowiązany do złożenia oświadczenia w przedmiocie zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odrębnej formie (poza niniejszym zapisem umownym) na pierwsze żądanie Administratora– w sytuacji jeśli na wyraźne żądanie Użytkownika spełnienie świadczenia ma nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10. W odniesieniu do Użytkowników z Unii Europejskiej Administrator w związku z umowami zawieranymi z takimi użytkownikami poprzez Serwis spełnia obowiązki informacyjne względem Użytkowników zgodnie z odpowiednimi przepisami.

11. Wszelkie potwierdzenia wymagane przepisami prawa będą przesyłana na adres e-mail Użytkownika.


III. Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator.

2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora.
3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym Polityki Prywatności i w całości akceptuje ich postanowienia.

4. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.

5. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java Script, Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programów dekompresujących oraz plików Cookies.

6. Dostęp do części funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.


IV. Zakładanie Konta

1. W celu założenia Konta Użytkownik ma obowiązek dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w ramach Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać aktualny adres e-mail, nazwę Użytkownika będącą jednocześnie loginem oraz hasło, a także dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Administratorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych Użytkownika poprzez żądanie od Użytkowników przedstawienia stosownych dokumentów, ich kopii, skanów etc. W szczególności Administrator może zażądać skanu dokumentu tożsamości. Dokumenty (ich skany lub kopie) powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia, w którym Administrator skierował takie żądanie do osoby, która chce się zarejestrować w Serwisie. Brak dostarczenia przedmiotowych dokumentów (skanów, kopii) może stanowić przyczynę odmowy rejestracji w Serwisie. Administrator może także zażądać stosownych dokumentów (skanów, kopii) po zarejestrowaniu się Użytkownika – w takim wypadku brak realizacji obowiązku przedłożenia dokumentów (skanów, kopii) może stanowić podstawę do zablokowania Konta danego Użytkownika.

3. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość o założeniu Konta. Celem zakończenia procedury rejestracji Użytkownik ma obowiązek dokonać aktywacji Konta, poprzez kliknięcie na link przesłany pocztą elektroniczną do Użytkownika razem z informacją o założeniu Konta.

4. Po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Użytkownika w ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu oraz hasła na stronie logowania.

5. Dla Użytkownika, który dokonał rejestracji tworzone jest Konto, w ramach którego Użytkownik może edytować swoje dane. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są pełnoletni lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator odmawia utworzenia Konta.

6. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na:
- przetwarzanie przez Administratora teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Serwisie – w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Serwisu oraz w celach realizacji procedury „notice and takedown” określonej w punkcie X niżej, w szczególności przekazania osobie, której prawa zostały naruszone danych kontaktowych Użytkownika, jak też w celach kontaktowania się przez Administratora z Użytkownikami oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania użytkownikowi informacji handlowej i materiałów reklamowych.

Niezależnie od powyższego Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w ramach Serwisu także akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności z chwilą skorzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu.

7. Administrator ma obowiązek przekazać potwierdzenie zawarcia umowy z Użytkownikiem z Unii Europejskiej będącym konsumentem na Trwałym Nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie takie powinno zawierać informacje wymagane przez stosowne przepisy prawa, chyba że Administrator dostarczył te informacje Użytkownikowi na Trwałym Nośniku przed zawarciem umowy.

8. Użytkownik zobowiązany jest dbać, aby do jego Konta w Serwisie, był przypisany zawsze aktualny adres e-mail.

9. Konto jest Użytkownikowi udostępniane przez Administratora Serwisu bezpłatnie i pozwala na korzystanie z usługi oferowanej w ramach Serwisu świadczonej przez Adminstratora, co jest możliwe z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty związane z dostępem do Internetu według stawki operatora, z którym łączy go umowa. Innych kosztów związanych z zawarciem umowy z Administratorem Użytkownik nie ponosi.

10. W ramach działań podjętych w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa Administrator ma możliwość zastosowania wobec Użytkownika następujących sankcji:
a) ostrzeżenie,
b) ograniczenie możliwości korzystania z Serwisu,
c) blokada czasowa Konta,
d) blokada całkowita Konta.

11. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Korzystanie przez Użytkownika z dwóch lub więcej Kont lub próba założenia kolejnego Konta w ramach serwisu jest całkowicie zakazane, a wobec Użytkownika, który dokona takich czynności Administrator niezwłocznie wypowie umowę i zablokuje dożywotnio dostęp do Serwisu.  Na jedno gospodarstwo domowe/adres IP/urządzenie może przypadać tylko jeden użytkownik, chyba, że Administrator postanowi inaczej w danym przypadku.

12. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia chwilowych przerw w dostępie do Serwisu lub Konta, które mogą być spowodowane pracami modernizacyjnymi lub problemami technicznymi. W przypadku problemów technicznych Administrator zobowiązuje się do ich jak najszybszego usunięcia.

13. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Administratora informacji handlowych i materiałów reklamowych (w szczególności na adres e-mail Użytkownika) zaznaczając stosowną ikonkę w toku procedury Rejestracji. Użytkownik może taką zgodę w każdej chwili odwołać wysyłając stosowne żądanie w tym zakresie na adres e-mail Administratora.


V. Konkursy i nagrody

1. W ramach Serwisu Administrator organizuje konkursy, w ramach których Użytkownik może wygrać nagrodę pieniężną lub rzeczową.

2. Informacja o tym, czy nagrodą w danym konkursie jest gratyfikacja pieniężna, czy też rzeczowa widnieje każdorazowo na podstronie danego konkursu.

3. Warunkiem uczestnictwa przez Użytkownika w danym konkursie jest:
a) dokonanie rejestracji w ramach Serwisu i założenie Konta,
b) zalogowanie się do Serwisu,
c) kliknięcie ikonki „zapisz się” dotyczącej konkursu, w którym udział chce wziąć Użytkownik w terminie określonym na podstronie danego konkursu,
d) dokonanie odpowiedzi na pytania w ramach danego konkursu w terminie określonym na podstronie danego konkursu, z tym, że Użytkownik nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

4. W ramach każdego konkursu opracowanych jest szereg pytań dotyczących danego wydarzenia, na które Użytkownik może udzielić jedynie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” albo udzielić odpowiedzi spośród dwóch możliwych zaznaczając jedną wybraną przez siebie. Liczba pytań w danym konkursie może obejmować pięć lub więcej pytań w zależności od decyzji Administratora.

5. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź Użytkownik uzyskuje 1 punkt. Za błędnie udzieloną odpowiedź Użytkownik otrzymuje 0 punktów. Nie są przyznawane punkty ujemne.

6. Nagrody w danym konkursie – w zależności od decyzji Administratora – przyznawane są tylko za pierwsze miejsce lub za pierwsze i kolejne miejsca w danym konkursie, z tym, że liczba kolejnych miejsc, z którymi wiąże się uzyskanie nagrody, również zależy od decyzji Administratora. Każdorazowo na stronie danego konkursu widnieje informacja, jaką kwotę z puli nagrody pieniężnej otrzyma Użytkownik, który zajął pierwsze miejsce, a jaką kwotę Użytkownicy, którzy zajęli dalsze promowane nagrodą miejsca.

7. Dokonanie odpowiedzi na pytania (wytypowanie odpowiedzi) Użytkownik może dokonać tylko w terminie wyznaczonym na podstronie danego konkursu. Jakiekolwiek typowanie i udzielania odpowiedzi na pytania po rozpoczęciu się wydarzenia, którego konkurs dotyczy jest nieważne.

8. Nagrody otrzymuje Użytkownik, który zajął pierwsze miejsce oraz Użytkownicy, którzy zajęli dalsze miejsca w ramach danego konkursu wskazane na podstronie konkursu jako promowane nagrodą.

9. To, które miejsce zajął Użytkownik zależy od liczby punktów zdobytych w danym konkursie. Im więcej punktów dany Użytkownik zdobędzie, tym będzie zajmował wyższą pozycję w rankingu (wyższe miejsce).

Jeżeli dwóch lub więcej Użytkowników zdobędzie taką samą liczbę punktów, a zarazem ta liczba punktów pozwala na uzyskanie nagrody, to nagrodę tą otrzyma tylko ten Użytkownik, który jako pierwszy udzielił odpowiedzi na pytania w ramach danego konkursu. Użytkownik taki jako jedyny zajmuje miejsce w rankingu związane z uzyskaną liczbą punktów. Pozostali Użytkownicy, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów zajmują dalsze miejsca w rankingu według zasady „kto pierwszy ten lepszy”. Administrator po zakończeniu danego konkursu i podliczeniu punktów Użytkowników, którzy wzięli w nim udział – odnośnie Użytkowników, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów - uwidacznia informację o tym, który z Użytkowników w jakim czasie (o jakiej godzinie i minucie) dokonał odpowiedzi na pytania w ramach danego konkursu.

Celem uniknięcia wątpliwości, w jaki sposób i którzy Użytkownicy są nagradzani w przypadku, gdy dwóch lub więcej uzyska taką samą liczbę punktów Administrator niniejszym przedstawia następujący przykładowy stan faktyczny:

W konkursie wynagradzanych jest pierwszych 6 miejsc. Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda wynosi 200 zł, za zajęcie 2 miejsca 100 zł, za zajęcie 3 miejsca 80 zł, za zajęcie 4 miejsca 50 zł, za zajęcie 5 miejsca 20 zł oraz za zajęcie 6 miejsca 10 zł. Użytkownicy A, B, C i D uzyskali taką samą ilość punktów (21 pkt) pozwalającą na zajęcie 3 miejsca. Jako, iż Użytkownik A pierwszy spośród Użytkowników A, B, C i D udzielił odpowiedzi na pytania konkursowe, to on zajmuje jako jedyny 3 miejsce i uzyskuje nagrodę w kwocie 80 zł. Użytkownicy B, C i D zajmują natomiast 4, 5 i 6 miejsce, z tym, że Użytkownik D zajmuje 4 miejsce, gdyż najszybciej po Użytkowniku A odpowiedział na pytania konkursowe, Użytkownik B zajmuje 5 miejsce, gdyż był trzeci w kolejności, jeśli chodzi o szybkość udzielenia odpowiedzi, zaś Użytkownik C zajmuje 6 miejsce, gdyż ostatni udzielił odpowiedzi na pytania. Zatem Użytkownik D otrzyma 50 zł, Użytkownik B 20 zł, zaś Użytkownik C 10 zł.

10. Każdy Użytkownik akceptuje, iż warunkiem obowiązywania danego konkursu jest zaistnienie wydarzenia, do którego odnoszą się pytania konkursowe. W związku z powyższym każdy Użytkownik akceptuje tym samym, iż dokonując czynności zapisania się do danego konkursu i udzielając odpowiedzi na pytania w danym konkursie – czyni to pod warunkiem zaistnienia danego wydarzania, którego tyczy się dany konkurs.

11. Ponadto Administrator ma prawo określić na podstronie danego konkursu inne warunki, od których uzależnione jest jego obowiązywanie (wejście w życie) lub warunki, od których uzależnione jest obowiązywanie danego pytania w ramach danego konkursu. W związku z powyższym każdy Użytkownik akceptuje tym samym, iż dokonując czynności zapisania się do danego konkursu i udzielając odpowiedzi na pytania w danym konkursie – czyni to pod warunkiem spełnienia się warunków/niespełnienia się warunków określonych przez Administratora na podstronie danego konkursu oraz udziela odpowiedzi na pytanie, które będzie obowiązywało pod warunkiem spełnienia się warunków/niespełnienia się warunków od których zależy byt danego pytania.

12. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

13. Niezależenie od powyższego Administrator może zdecydować, iż w danym konkursie będą dodatkowe nagrody (pieniężne lub rzeczowe) rozlosowywane pomiędzy wszystkich uczestników danego konkursu bez względu na liczbę uzyskanych przez nich punktów. Informacja o tym, czy taka dodatkowa nagroda jest przewidziana w danym konkursie będzie widniała każdorazowo na podstronie danego konkursu.

14. Wypłata nagród pieniężnych następuje na rachunek bankowy Użytkownika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Użytkownika żądania przekazania zgromadzonych nagród pieniężnych oraz pod warunkiem, iż żądana kwota wypłaty obejmuje minimum 100 zł.

15. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia pieniężnego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie jest podanie przez Użytkownika za pomocą stosownego formularza elektronicznego dostępnego w ramach Konta Użytkownika: nr rachunku bankowego, imienia i nazwiska oraz wszelkich innych danych umożliwiających dokonanie przelewu, w szczególności danych adresowych lub międzynarodowych numerów rachunków bankowych i międzynarodowych wzorcowych kodów bankowych, takich jak nr SWIFT/BIC/IBAN.

16. Warunkiem dokonania wypłaty na rzecz Użytkowników jest aby dane osobowo-adresowe podane w formularzu elektronicznym pokrywały się z danymi osoby, na którą założony jest rachunek bankowy Użytkownika (w szczególności wypłata nagród pieniężnych nie będzie następować na rachunek bankowy należący do innej osoby niż Użytkownik). W zakresie dopuszczalnym przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za dokonanie przelewu na rachunek bankowy nie należący do niego, jeśli świadomie wskazał ten rachunek do dokonania zapłaty wiedząc, iż nie należy do niego. W szczególności Administrator nie ma obowiązku wypłaty kwoty nagrody pieniężnej na rzecz takiego Użytkownika odpowiadającej kwocie, która została przekazana na rachunek bankowy, który Użytkownik wskazał jako swój (wyłączenie obowiązku powtórnej zapłaty tej samej kwoty z tytułu zgromadzonych nagród pieniężnych z powodu złego rachunku bankowego Użytkownika).

17. Administrator dla zwiększenia bezpieczeństwa weryfikacji danych Użytkownika, w przypadku posiadania uzasadnionych wątpliwości, co do posiadacza rachunku bankowego, zastrzega możliwość żądania od Użytkownika skanu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Niewypełnienie tego żądania uprawnia Administratora do wstrzymania przelewu na rachunek bankowy Użytkownika oraz do wyjaśnienia z Użytkownikiem wszelkimi dostępnymi środkami zaistniałej sytuacji w celu jego bezpiecznej weryfikacji.

18. Użytkownik oświadcza, iż akceptuje fakt, że jeśli nie posiada walutowego rachunku bankowego w walucie, w jakiej wypłacane jest wynagrodzenie (a jest wypłacane w złotych polskich) to kwota nagrody pieniężnej przekazana mu zgodnie z niniejszym Regulaminem zostanie przewalutowana na walutę, w jakiej Użytkownik posiada rachunek bankowy według stosownego kursu obowiązującego w banku odbiorcy (Użytkownika). W zakresie dopuszczalnym przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika z tego tytułu, w szczególności nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń wyrównawczych na rzecz Użytkownika, jeśli w wyniku przewalutowania Użytkownik otrzyma mniejszą kwotę niż się spodziewał lub z powodu niekorzystnego kursu wymiany walut obowiązującego w banku, w którym posiada rachunek bankowy.

19. Użytkownik akceptuje, iż w przypadkach określonych przez przepisy podatkowe należna mu nagroda pieniężna może zostać pomniejszona o stosowny podatek. W takim wypadku – jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa płatnikiem tego podatku będzie Administrator – kwota nagrody pieniężnej zostanie przed wypłatą na rzecz danego Użytkownika pomniejszona o stosowny podatek, który Administrator odprowadzi do odpowiedniego organu skarbowego.

20. Warunkiem przekazania nagrody rzeczowej jest podanie przez Użytkownika za pomocą stosownego formularza elektronicznego dostępnego w ramach Konta Użytkownika: imienia i nazwiska, adresu oraz wszelkich innych danych umożliwiających dokonanie przekazania nagrody rzeczowej. Użytkownik akceptuje, iż w przypadkach określonych przez przepisy podatkowe należna mu nagroda rzeczowa zostanie wydana wtedy, kiedy podatnik wpłaci Administratorowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku.

 

VI. Oświadczenia Użytkownika

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane.

2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i oświadcza, że:

- umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.

- dane (a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani (b) nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają, nie znieważają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;

- dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;

- dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych,

- zobowiązuje się do korzystania z usługi, wszelkich funkcjonalności Serwisu oraz swojego Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,

- zobowiązuje się do uszanowania opinii oraz poglądów innych Użytkowników oraz nienaruszania ich praw.

3. Dane transmitowane lub udostępniane przez Użytkownika nie mogą naruszać nakazów i zakazów określonych w punkcie Regulaminu "Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu".

VII. Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu

Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:

a) Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu, w tym w ramach komentarzy, danych naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);

b) Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Administratora lub osoby trzecie;

c) Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać, przeprowadzać transmisji ani umieszczać w Serwisie danych, które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowań karalnych, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i materiałów;

d) Użytkownik nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Administratora,

e) Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, ani wchodzić na Konta innych Użytkowników Serwisu, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Administratora;

f) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z usług oferowanych przez Administratora;

g) Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;

h) Użytkownik nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych Użytkowników Serwisu, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników informacji handlowych, wiadomości typu "prześlij dalej", ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik nie może zamieszczać banerów oraz innych kreacji reklamowych, a także rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowanych do innych Użytkowników – bez zgody Administratora.

i) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;

j) Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.

k) Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;

l) Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;

m) Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać lub próbować zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.;

n) Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;

o) Użytkownik nie będzie odpłatnie przenosił lub jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał części lub całości swojego Konta,

p) Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, w tym innych Użytkowników,

r) Użytkownik nie może utrudniać w jakikolwiek sposób korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.


VIII. Odpowiedzialność

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona za:

- jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora;

- jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie, z tymże Administrator ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcia zagrożenia wynikającego z takich wirusów etc.,

- następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej,

- wszelkie działania podjęte przez Administratora w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcji w ramach Serwisu,

- naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkowników wskutek naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z transmitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień,

- wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez nich fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

- wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników,

- jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Administratora ze sporów między Użytkownikami).

2. Administrator nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Administratora jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 1 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Administratora lub do których poniesienia będzie Administrator w jakiekolwiek formie zobowiązany, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Administratorowi z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich, Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Zapis niniejszego ustępu stosuje się do Użytkowników z Unii Europejskiej w zakresie, w jakim nie narusza to praw konsumenckich.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za produkty i usługi stanowiące nagrody rzeczowe, w tym za ich przydatność do umówionego użytku, jakość, wady fizyczne i prawne.

4. Administrator nie udziela rękojmi ani gwarancji jakości na produkty i usługi stanowiące nagrody rzeczowe, chyba że z przepisów dotyczących ochrony konsumentów wynikają uregulowania odmienne.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zaistnienia danego wydarzenia, do którego odnosi się dany konkurs.


IX. Odpowiedzialność Użytkownika

1. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.

2. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych, jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu udostępnił Konto lub możliwość korzystania z usług świadczonych przez Administratora, tak jak za działania lub zaniechania własne.

X. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa (tzw. procedura notice and takedown).

1. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane zamieszczone (przechowywane, transmitowane etc.) w ramach Serwisu przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie Administratora (na adres e-mail: kontakt@bet.pl lub listem poleconym na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator"), wskazując i składając:

a) dokładną lokalizację tych danych,

b) prawo jakie zostało naruszone,

c) okoliczności i dowody uprawdopodabniające legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa wraz z oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż dane, jakie osoba ta znalazła w ramach Serwisu przysługują wyłącznie jej i nie przysługują Użytkownikowi (oświadczenie to powinno zostać przesłane na piśmie na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia „Administrator”, zaś jego skan na adres e-mail kontakt@bet.pl),

d) swoje dane kontaktowe, w szczególności imię, nazwisko, firmę, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, adres e-mail,

e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procedury notice and takedown - oświadczenie to powinno zostać przesłane na piśmie na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia „Administrator”, zaś jego skan na adres e-mail kontakt@bet.pl.

2. Po otrzymaniu wiarygodnego powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, Administrator niezwłocznie zablokuje dostęp do danych wskazanych w powiadomieniu (w szczególności usunie je) oraz - o ile będzie to możliwe - powiadomi Użytkownika, który takie dane umieścił w ramach Serwisu, o wpłynięciu takiego powiadomienia oraz o zarzutach stawianych przez osobę trzecią.

3. Użytkownik, który otrzymał powiadomienie, o którym mowa w ustępie 2 wyżej może się do niego ustosunkować i przedstawić dowody potwierdzające jego prawa do rozpowszechniania, udostępniania itp. danych.

4. Użytkownik oraz osoba, która powiadomiła Administratora o naruszeniu jej praw, dołożą starań, aby w sposób lojalny i ugodowy rozstrzygnąć spór w zakresie praw do danych umieszczonych/udostępnionych w ramach Serwisu przez Użytkownika. Jeśli strony sporu dojdą do porozumienia, dane objęte sporem - w zależności od uzgodnień - zostaną:

- przywrócone w ramach Serwisu bez zmian,
- przywrócone w ramach Serwisu z uwzględnieniem zmian uzgodnionych przez strony sporu,
- usunięte z Serwisu bezpowrotnie.

Uzgodnienia stron na mocy których dopuszczalne będzie przywrócenie danych w ramach Serwisu wymagają formy pisemnej w formie oświadczeń obu stron, które zostaną podpisane przez osoby uprawnione i przesłane w oryginale listem poleconym na adres, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu przy definicji pojęcia "Administrator". Do chwili przesłania w/w oświadczeń dane nie będą mogły być przywrócone w ramach Serwisu.

5. W razie, gdy nie jest możliwe ustalenie Użytkownika, który dane osoby trzeciej udostępnił, rozpowszechnił itp. w ramach Serwisu, Użytkownik ten nie ustosunkuje się do powiadomienia go o skardze osoby trzeciej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Administratora na adres e-mail Użytkownika lub nie przedstawi w tym terminie dowodów, iż przysługuje mu prawo do udostępniania, rozpowszechniania danych itp. dane te zostaną usunięte z Serwisu bezpowrotnie.

6. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

7. Administrator może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać transmitowania, udostępniania, przechowywania etc. określonych danych, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich nielegalności lub bezprawności.

XI. Wypowiedzenie umowy

1. Umowa łącząca Administratora z Użytkownikiem zawarta jest na czas nieokreślony. Zarówno Użytkownik, jak i Administrator mają prawo wypowiedzieć umowę. Brak jest minimalnego czasu trwania zobowiązania Użytkownika.

2. Wypowiedzenie umowy przez Administratora następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i może nastąpić tylko z ważnych powodów. Usunięcie Konta lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika informacji zwierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/zablokowaniu dostępu. Jednak w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej umowy, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Administrator może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może odstąpić od umowy z Administratorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Po upływie 14 dni obowiązywania umowy Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację z korzystania z Konta, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian w Regulaminie - klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając na adres e-mail Administratora prośbę o usunięcie Konta. Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu.

4. Wszelkie konkursy, w których wziął udział Użytkownik w okresie wypowiedzenia umowy są ważne. Wszelkie rozliczenia z tym związane dokonywane są w okresie wypowiedzenia lub po rozwiązaniu umowy.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy Użytkownik nie będzie mógł powtórnie zarejestrować się w ramach Serwisu i być stroną umowy z Administratorem.


XII. Postanowienia końcowe. Procedura reklamacyjna

1. Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich zarejestrowanych Użytkowników, stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”.

2. Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez administratora Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę z chwilą akceptacji Regulaminu.

3. Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email kontakt@bet.pl

4. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane do Administratora na poniższy adres e-mail: kontakt@bet.pl.

5. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bet.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. Zgłoszenie zastrzeżenia w postępowaniu reklamacyjnym powinno obejmować wskazanie Użytkownika, który takie zastrzeżenie zgłasza, szczegółowego określenia na czym dane nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowania, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.

6. Użytkownik nie może przenieść praw obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (Regulaminu) łączącej go z Administratorem na jakikolwiek podmiot trzeci – bez pisemnej zgody Administratora.

7. Wszelkie postanowienia które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.

 

 

Regulamin kont VIP

1. 'Loża VIP' obejmuje dodatkowe usługi świadczone odpłatnie przez Spółkę, w ramach których Użytkownik uzyskuje dodatkowe korzyści i udogodnienia związane z użytkowaniem Serwisu i korzystaniem z jego funkcjonalności.

2. Każde Konto VIP zapewnia Użytkownikowi następujące korzyści:
- dostęp do puli dodatkowych konkursów z nagrodami, przeznaczonymi wyłącznie dla Użytkowników Kont VIP,
- brak limitu w zakresie liczby konkursów miesięcznie, w których Użytkownik może wziąć udział.

3. Konto VIP mogą posiadać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, którzy posiadają już Konto w serwisie. Zgoda wyrażona przez Użytkownika na objęcie go usługą Konta VIP oznacza zawarcie umowy o płatne Konto VIP, w tym zobowiązanie Użytkownika do uiszczenia stosownej opłaty za Konto VIP. Zgoda wyrażana jest poprzez kliknięcie przez Użytkownika zamówienia Konta VIP. Do zawarcia umowy dochodzi w następstwie wyrażenia zgody przez Użytkownika, o której mowa wyżej i dokonania przez Użytkownika odpowiedniej płatności. Dokonanie płatności jest warunkiem aktywacji Konta VIP.

4. Umowa o Konto VIP jest zawierana na jeden miesiąc. przez który rozumie się 30 kolejnych dni kalendarzowych lub na okres trzech miesięcy. przez które rozumie się 90 kolejnych dni. Opłata związana z Kontem VIP jest uiszczana z góry. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy w zakresie Konta VIP. Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konto VIP jest aktywne w okresie wykupionym przez Użytkownika, który liczony jest od dnia otrzymania przez Spółkę potwierdzenia zapłaty do końca ostatniego dnia przedziału czasowego. obejmującego świadczenie usług Konta VIP. O aktywowaniu Konta VIP Użytkownik zostanie powiadomiony w osobnej wiadomości, przesłanej na jego adres e-mail.

6. Wszelkie płatności związane z zakupem Konta VIP dokonywane są poprzez system płatności elektronicznych PayU. Dostępne są płatności przelewami online oraz kartami płatniczymi Visa i Mastercard.

7. Płatność za usługę Konta VIP na okres jednego miesiąca wynosi 19 zł brutto, zaś na okres 3 miesięcy: 49 zł brutto.

8. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto VIP. Konto VIP może być użytkowane tylko przez jednego Użytkownika, maksymalnie na jednym urządzeniu w tym samym czasie. W przypadku wykrycia lub powzięcia wiadomości o udostępnianiu Konta VIP innym Użytkownikom lub korzystania z jednego urządzenia/adresu IP przez wielu użytkowników, Administratorowi przysługuje prawo do zablokowania dostępności do Konta VIP, bez zwrotu kosztów, które poniósł Użytkownik na zakup Konta VIP.

9. W przypadku problemów uniemożliwiających korzystanie z usługi Konta VIP lub Usługi Pojedynczej Użytkownik może zgłosić reklamację zgodnie z pkt XII ust. 5 Regulaminu.